Evropské jazykové portfolio  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Porozumění Poslech Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např.základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.   Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole,atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a v televizních programů, které se týkají současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů. Rozumím většině televizních zpráv a programům, které se týkají aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. Rozumím delším pro- mluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle.
Čtení Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, např. na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v  inzerátech, prospektech, jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenní životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.   Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nich autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.   Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.
Mluvení Ústní interakce Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat,co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když  obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce). Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilým mluvčím. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, obhajovat a vysvětlovat své názory.   Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny.
Ústní projev Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.   Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy, filmu. Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám. Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem. Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.
Psaní Písemný projev Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, např. pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, např. své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu. Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování. Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Umím napsat srozumitelné podrobné text na širokou škálu témat. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace. Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání, zprávy o složitých tématech. Umím zvolit styl textu podle toho,komu je určen. Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy, články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

     

  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Understandig Listening I can understand familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly. I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping). I can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements. I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered at work, school, leisure, etc. I can understand the main point of many radio or Tv programmes on current affairs or topics of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear. I can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar. I can understand most Tv news and current affairs programmes. I can understand the majority of films in standard dialect. I can understand extended speech even when it is not clearly structured and when links between ideas are only implied and not signalled explicitly. I can understand television programmmes and films without too much effort. I have no difficulty in understanding any kind of spoken language, whether live or broadcast, even when delivered at fast native speed, provided I have some time to get familiar with the accent.
Reading I can understand familiar names, words and very simple sentences, for exapmle on notices and posters or in catalogues. I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information in simple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus, and I can understand short, simple personal letters. I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related language. I can understand the description of events, feelings and wishes in personal letters. I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers adopt particular attitudes or viewpoints. I can understand contemporary literary prose. I can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. I can understand specialised articles and longer technical instructions, even when they do not relate to my field. I can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract, structurally or linguistically complex texts such as manuals, specialised articles and literary works.
Speaking Spoken Interaction I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a slower rat of speech and help me formulate what I´m trying to say. I can ask and answer sipmle questions in areas of immediate need or on very familiar topics. I can communicate in simple and routine situations requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics and activities. I can handle very short social exchanges, even though I can´t  usually understand enough to keep the conversation going myself. I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where th language is spoken. I can enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of personal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work) I can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible. I can take an active part in discussion in familiar contexts, accounting for and sustaining my views.         I can express myself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. I can use language flexibly and effectively for social and professional purposes. I can formulate ideas and opinions with precision and relate my contribution skilfully to those of other speakers. I can take part effortlessly in any converstion or discussion and be familiar with idiomatic expressions and colloquialisms. I can express myself fluently and convey finer shades of meaning precisely. If I do have a problem I can backtrack and restructure around the difficulty so smoothly that other peopele are hardly aware of it.
Spoken Production I can use simple phrases and sentences to describe where I live and people I know. I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family and other people, living conditions, my educational background and my present or most recent job. I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my dreams, hopes. I can briefly give reasons and explanations for opinions and plans. I can narrate a story or relate the plot of a book or film and describe my reactions. I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to my field of interest. I can explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options. I can present clear, detailed descriptions of complex subjects, integrating subthemes, developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion. I can present a clear, smoothly-flowing description or argument in a style appropriate to the context and with an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember significant points.
Writing Writing I can write a short, simple postcard, e.g. to send holiday greetings. I can fill in forms with personal details, e.g. entering my name, nationality and address on a hotel registration form. I can write short, simple notes and messages. I can write a very simple personal letters, e.g. thanking someone for something. I can writh simple connected text to topics which are familiar or of personal interest. I can write personal letters describing experiences and impressions. I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. I can write an essay or report, passing on information or giving reasons in support of or against a particular point of view. I can writ letters highlighting the personal significance of events and experiences. I can express myself in clear, well-structured text, expressing points of view at some length. I can write about complex subjects in a letter, an essay or a report, emphasizing what I consider to be the salient issues. I can select a style appropriate to the reader in mind. I can write clear, smoothly-flowing text in an appropriate style. I can write complex letters, reports or articles which present a case with an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember significant points. I can write summaries and reviews of professional or literary works.