Smluvní podmínky


Právní vztah mezi účastníkem a jazykovou školou HEAD & HEART je navázán okamžikem podání podepsané a řádně vyplněné přihlášky včetně zaplacení zálohy 1000 Kč. Pokud zájemce bude hradit prostřednictvím faktury resp. Daňového dokladu, tak přihlášku je třeba opatřit razítkem, eventuelně vypsaným názvem příslušného subjektu a podpisem zaměstnavatele.Účastník kurzu je povinen uhradit školné nejpozději v den zahájení kurzu, aby byl schopen předložit tajemnici jazykové školy HEAD & HEART doklad o zaplacení školného. Pokud nebude mít účastník příslušné školné uhrazeno před první hodinou, je jazyková škola HEAD & HEART oprávněna odstoupit od smlouvy a náleží jí smluvní pokuta ve výši složené zálohy na školné.Pro všechny typy kurzů platí, že pokud účastník kurzu po podání přihlášky z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí kurz resp. přestane navštěvovat kurz, nevzniká mu právní nárok na vrácení školného, ani jeho poměrné části.Jazyková škola HEAD & HEART si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimální počet, je realizace kurzu předmětem dohody s vedením školy.Pokud účastník kurzu v době po podání přihlášky a před zahájením kurzu odmítne nastoupit do příslušného kurzu je povinen zaplatit jazykové škole HEAD & HEART jednorázový storno poplatek dle rozpisu na příslušné přihlášce.Účastník kurzu uhradí školné za celý kurz minus uhrazená záloha najednou v hotovosti nebo převodním příkazem. V případě celoročních kurzů umožňuje vedení jazykové školy platbu ve dvou splátkách,polovinu příslušného školného k datu zahájení kurzu a druhou polovinu školného nejpozději ke 29. lednu 2017. Pokud účastník celoročního kurzu nezaplatí druhou polovinu školného do 29. ledna 2017, je jazyková škola HEAD & HEART oprávněna vymáhat tuto druhou polovinu školného po účastníkovi kurzu.V případě, že jazyková škola HEAD & HEART nebude moci z technických důvodů dodržet stanovený rozsah výuky, mají účastníci kurzu právo písemně požádat vedení školy o vrácení poměrného školného.